Untitled Document
Contact | Careers | News & Event| Log in
 
Untitled Document
 
     
ประวัติบริษัท
 
นโยบายคุณภาพ
 
ธุรกิจและบริการ
 
 
     บริษัท ฟาร์อีสท์ คอรนทรานส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2532 ตั้งอยู่เลขที่ 189 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 มีจำนวนผู้ปฏิบัติการทั้งสิ้นประมาณ 34 คน ประกอบไปด้วย พนักงานประจำจำนวน 22 คน (1 ก.ย. 44) รับผิดชอบในส่วนงานหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายการจัดการ, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ ฝ่ายปฏิบัติการ ในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการ ในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการประกอบด้วยแผนกงานหลัก 4 แผนก ได้แก่ แผนกเอกสารทางแอร์, แผนกเอกสารทางเรือ, แผนกตรวจปล่อย และแผนกกฏหมายและงานคดี

     บริษัท ฟาร์อีสท์ คอรนทรานส์ จำกัด ดำเินินธุรกิจด้านบริการรับจัดการขนส่งสินค้าภายในประเทสและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นความชำนานพิเศษในการให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้ามูลค่าสูง หรือสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาติ จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น เครื่องสำอาง, ยา, เคมีภัณฑ์, อาหาร, เครื่องจักร และ SPARE PART ฯลฯ การขยายกิจการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 บริษัทฯ ได้จัดให้มีรถตู้บรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็นขนาด 4 ล้อ, 6 ล้อ เพื่อจัดส่งสินค้าที่ต้องควบคุมพิเศษ โดยดำเนินการในนามบริษัท ฟาร์อีสท์ รีเฟอร์ แอนด์ โลจิสติกสเพื่อตอบสนองความต้องการของลุกค้าในการขนส่งสินค้าประเภทที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ และสินเค้าต้องควบคุมอุณภูมิ

 
บริหารงานโดย คุณบรรพต กาญจนวิไล และ คุณเบญจมาส กาญจนวิไล
 

•  พัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยสรรหาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมั่นใจว่าพนักงานทุกระดับจะสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

•  พัฒนาระบบข้อมูลและการแสดงผล รวมถึงการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี และมีข้อมูลการตัดสินใจที่ถูกต้อง

•  พัฒนาประสิทธิภาพของ SUPPLIER โดยการเฟ้นหาและคัดเลือก SUPPLIER ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และเน้นความร่วมมือย่างใกล้ชิด เพื่อมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

Top
 

แผนกสำนักงาน (OFFICE)

ประกอบไปด้วย (1) งานการเงินและบัญชี

•  งานจัดซื้อ

•  งานบุคคล - ธุรการ

•  งานการตลาดและการฝึกอบรม


แผนกเอกสารทางเรือ (OPERATION OF SEA) /ทางเครื่องบิน (OPERATION OF AIR)

•  บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สินค้าประเภท เคมีภัณฑ์ , เคมีเกษตร , ยา , เครื่องสำอาง , อาหาร , อาหารสัตว์ , เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ , เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย , สินค้าควบคุมอุณหภูมิ และสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรทุกชนิด เป็นต้น

•  ให้บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านการนำเข้า – ส่งออก

•  บริการจัดหา / คัดเลือก / ประเมินผล / LOGISTICS SUPPLIER

•  พิธีการ RE-EXPORT, คลังทัณฑ์บน

•  บริการให้คำปรึกษาพิกัดศุลกากร และประเภทสินค้า


แผนกขนส่ง (TRANSPORT)

•  บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ – เครื่องบิน

•  บริการขนส่งสินค้าแช่เย็น สินค้าทั่วไป รับขนถ่ายสินค้าและบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (CONTAINER)

•  บริการรับฝาก และกระจายสินค้าภายในประเทศ

•  บริการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการส่งออก (PACKING)

•  บริการสถานีคลังสินค้าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ / ICD / รถไฟ – ลาดกระบัง พื้นที่บริการกว่า 5,000 ตารางเมตร

•  ให้บริการรถขนส่ง (1) รถบรรทุก 4 ล้อ ตู้ทึบมาตรฐาน

•  รถบรรทุก 6 ล้อ ตู้ทึบมาตรฐาน

•  รถบรรทุก 4 ล้อ ควบคุมอุณหภูมิ

•  รถบรรทุก 6 ล้อ ควบคุมอุณหภูมิ


แผนกตรวจปล่อย (SHIPPING)

•  ให้บริการตรวจปล่อยสินค้า

•  บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและงานคดี

Top
 
 
 
Untitled Document
Home | Service | Company | Partner | Contact | Career | News & Event
© Copyright by FAREAST GROUP