Untitled Document
Contact | Careers | News & Event| Log in
 
Untitled Document
 
 
   
  บทความน่ารู้  
     
ตัวแทนออกของ  
     
ข้อควรทราบสำหรับผู้ประกอบการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า  
     
การดำเนินการเมื่อตรวจพบความเสียหายของสินค้า  
     
การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ-ทางเรือ
 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
ตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของยุคใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ นับว่ามีส่วนสำคัญในการดำเนินการให้ระบบการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปด้วยความราบรื่น ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากทั้งปวง และการคัดเลือกตัวแทนออกของที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ประสบกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้ โดยเฉพาะตัวแทนออกของควรมีบทบาทในการให้คำแนะนำเบื้องต้นและมีรูปแบบที่มาตรฐานในการให้บริการ ดังนี้
ด้านการนำเข้าสินค้า
สามารถให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานะของสินค้า เช่น
- การควบคุมการนำเข้าและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- พิกัดและอัตราอากรของสินค้านำเข้า
- สิทธิในการได้รับการยกเว้น หรือลดอัตราอากร
การเตรียมเอกสารและขั้นตอนของงานเพื่อให้สินค้าถึงมือตามวันเวลา ที่ลูกค้ากำหนด
มีมาตรการที่ดีในการดูแลให้สินค้าถึงมือลูกค้าโดยปลอดภัย
ช่วยเหลือผู้นำเข้าในการใช้สิทธิเรียกร้องกับบริษัทประกันภัยเมื่อเกิดความเสียหายของสินค้า

ด้านการส่งออกสินค้า
มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะโดยทั่วไปของประเทศผู้รับสินค้า
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้า
- สภาพลักษณะภูมิประเทศ - การขนส่ง
- ข้อตกลงและสิทธิประโยชน์ของประเทศผู้นำเข้า
สามารถให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านการบรรจุหีบห่อสินค้า และเส้นทางการขนส่ง
- ให้คำแนะนำด้านมาตรฐานการบรรจุหีบห่อ
- การเลือกวิธีการขนส่งที่ปลอดภัย
- กำหนดเอกสารและค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เหมาะสม

ด้านความเป็นมืออาชีพ
- มีความรู้และความชำนาญในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ได้ครบถ้วนและถูกต้อง
และมีมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
- มีการพัฒนาระบบการบริหารภายใน มีการบริหารจัดการจัดการที่ดีเพื่อความคล่องตัวในการให้บริการรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นการใช้ระบบ EDI ในการจัดส่งเอกสาร
- มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานการดำเนินงานโดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมศุลกากร

   
   
 
Untitled Document
Home | Service | Company | Partner | Contact | Career | News & Event
© Copyright by FAREAST GROUP