Untitled Document
Contact | Careers | News & Event| Log in
 
Untitled Document
 
 
   
  บทความน่ารู้  
     
ตัวแทนออกของ  
     
ข้อควรทราบสำหรับผู้ประกอบการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า  
     
การดำเนินการเมื่อตรวจพบความเสียหายของสินค้า  
     
การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ-ทางเรือ
 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 
   
ข้อควรทราบสำหรับผู้ประกอบการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า

ก่อนการนำเข้าสินค้า
- เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้พร้อม
- ต้องตรวจสอบตรวจสอบว่าสินค้าที่ จะนำเข้าเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้าหรือไม่
- กรณีเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้า ต้องเตรียมใบอนุญาต, ทะเบียนต่าง ๆ ให้พร้อม
- ควรจะทราบถึงพิกัด และอัตราอากรของสินค้านั้น
- ตรวจสอบว่าสินค้าที่จะนำเข้าได้สิทธิในการยกเว้นหรือลดอัตราอากรต่างๆหรือไม่
- เตรียมเอกสารในการออกของให้ครบถ้วน
- เลือกตัวแทนออกของที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
ก่อนการส่งออกสินค้า
- ต้องมีความมั่นใจในตัวผู้รับสินค้าทั้งในเรื่อง การชำระค่าสินค้า และการยอมรับในตัวสินค้า
- กรณีเป็นสินค้าต้องกำกัดในประเทศนั้น ๆ ต้องดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า
- เลือกวิธีการขนส่งที่สอดคล้องกับเงื่อนไขความต้องการของผู้ซื้อ
- เตรียมการในเรื่องสินค้าเพื่อให้การส่งมอบเป็นไปตามกำหนด
- เตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกให้ครบถ้วน
- แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ให้ตัวแทนออกของรับทราบและดำเนินการ
   
 
Untitled Document
Home | Service | Company | Partner | Contact | Career | News & Event
© Copyright by FAREAST GROUP