Untitled Document
Contact | Careers | News & Event| Log in
 
Untitled Document
 
 
   
  บทความน่ารู้  
     
ตัวแทนออกของ  
     
ข้อควรทราบสำหรับผู้ประกอบการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า  
     
การดำเนินการเมื่อตรวจพบความเสียหายของสินค้า  
     
การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ-ทางเรือ
 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
การดำเนินการเมื่อตรวจพบความเสียหายของสินค้า

- ตรวจนับสินค้าหรือสภาพหีบห่อในขณะรับสินค้า หากพบว่ามีสินค้าเสียหายหรือสูญหาย ให้ติดต่อผู้จัดส่งในทันที และหมายเหตุความเสียหายและจำนวนที่ขาดหายไปในใบกำกับสินค้า ซึ่งออกโดยท่าเรือ หรือ ICD ซึ่งสินค้านั้นนำเข้า
- แจ้งบริษัทฯ ผู้รับประกันภัยสินค้าหรือตัวแทนที่ท่านใช้บริการ หรือตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในทันทีที่ทราบถึงความเสียหาย หรือในวันรุ่งขึ้น โดยส่งเอกสาร สำเนากรมธรรม์, B/L, INVOICE, PACKING LIST ให้แก่ผู้รับแจ้งหรือผู้สำรวจสินค้า
-คัดแยกสินค้าที่เสียหายไว้เป็นสัดส่วนระงับความสูญเสียที่จะเกิดจากการรั่วซึมระเหยหรือความเสียหายที่จะเกิดในรูปแบบอื่นๆด้วยการคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดรวมทั้งเก็บภาชนะที่หีบห่อไว้ทั้งหมดเพื่อรอการสำรวจจาดตัวแทนของบริษัทฯผู้รับประกันภัยสินค้า

 

   
   
 
Untitled Document
Home | Service | Company | Partner | Contact | Career | News & Event
© Copyright by FAREAST GROUP