Untitled Document
Contact | Careers | News & Event| Log in
 
Untitled Document
 
 
  • พิธีการตรวจปล่อย / ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
     
 
  • บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สินค้าประเภท เคมีภัณฑ์, เคมีเกษตร, ยา, เครื่องสำอาง, อาหาร, อาหารสัตว์, เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย, สินค้าควบคุมอุณหภูมิ และสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรทุกชนิด เป็นต้น
  • ให้บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านการนำเข้า – ส่งออก
  • บริการจัดหา / คัดเลือก / ประเมินผล / LOGISTICS SUPPLIER
  • พิธีการ RE-EXPORT, คลังทัณฑ์บน
  • บริการให้คำปรึกษาพิกัดศุลกากร และประเภทสินค้า
  • ให้บริการตรวจปล่อยสินค้า
  • บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและงานคดี
 
 

 
Untitled Document
Home | Service | Company | Partner | Contact | Career | News & Event
© Copyright by FAREAST GROUP